پایش مشتری حضوری

شماره فاکتور(ضروری)
صورت کلی چه نمره ای از یک تا ده به خرید خود از هایپر ساختمانی خاجی میدهید البته با توجه به اینکه آیا این فروشگاه به دیگران پیشنهاد میکنید؟(ضروری)
کدام بخش از فروشگاه باعث رضایت شما شدند؟
کدام بخش از فروشگاه باعث عدم رضایت شما شدند؟